Ga verder naar de inhoud

Comate and electronics specialist Zenso join forces

16 May 2022

[English version below]

De acquisitie van Zenso door Comate is een feit. Het Belgische engineering - designbedrijf bouwt hiermee verder aan haar ambitie om de absolute top te worden in Europa op het vlak van ontwikkeling van innovatieve producten. Al 12 jaar is de filosofie dezelfde: een probleem of een idee voor een innovatief product vertalen naar een succes in de markt. Daardoor kan Comate haast binnen elke industrie aan de slag. Met Zenso wordt de primus van de klas in elektronica en software toegevoegd aan het groei- verhaal.

Op 12 jaar tijd is Comate gegroeid naar een team van 60 ingenieurs en designers. In 2019 volgde de verkiezing KMO van het jaar en in 2021 werd mede dankzij een participatie van Alychlo, de familie office van Marc Coucke, een durffonds opgericht om te investeren in hardware startups. Het bedrijf, actief in Leuven en recent ook Gent, neemt nu een nieuwe stap door het Leuvense Zenso over te nemen.

Comate focust op het ontwikkelen (lees: uitvinden) van innovatieve hardware producten voor andere bedrijven en mag oa de KU Leuven (waterstofpanelen), Johnson & Johnson (chirurgische tools), Australian Home Made Icecream (roomijsmachines), Cowboy (e-bike), HB Antwerp (slijprobot) en vele andere tot haar klanten rekenen.

Europa heeft een ongezien innovatie-potentieel. België barst van de geniale ingenieurs en wetenschappers die bijzonder veel innovatieve ideeën hebben.” aldus oprichters Wouter Foulon en Sander Van den dries. “Met Comate willen we bedrijven ondersteunen om de innovatie-kloof naar de markt te overbruggen en het hightech potentieel in Europa te kunnen valoriseren. De overname van Zenso zorgt ervoor dat we de kwaliteit van de hardware producten van onze klanten nog hoger kunnen trekken.

Zenso werd opgericht in 2007 door Johan Coosemans en Bart Hermans als spin-off van onderzoek labo MICAS van de KU Leuven. Het focust zich op de ontwikkeling van elektronica en software voor nieuwe producten, waarbij de laatste jaren vooral naam en faam is gemaakt binnen de medische wereld. Zo werden er verschillende actieve implantaten ontwikkeld, waaronder een toestel om continu het EEG te monitoren bij epilepsiepatiënten. Onder andere Indigo Diabetes, Ontex, UNEEG en Prolira behoren tot het klantenbestand.

Tijdens een eerdere samenwerking met Comate werd duidelijk dat onze visie op productontwikkeling dezelfde is: Altijd wordt de hoogste kwaliteit nagestreefd en het product komt altijd op de eerste plaats”, zegt Bart Hermans.

“Al 15 jaar blinkt Zenso uit in unieke expertise in elektronica, software en medical devices. We zijn dan ook zeer verheugd dat Zenso mee aan dit verhaal wil bouwen", geeft Wouter Foulon aan. ”Het betreft immers een team van ongelooflijk slimme en gepassioneerde mensen. Maar belangrijker nog: ze hebben dezelfde rusteloze drive naar innovatie en technologische vooruitgang".

De fit met onze cultuur gaf de voornaamste doorslag. “We hebben ambitieuze plannen en daarbinnen staat onze cultuur centraal. Die maakt ons uniek en maakt dat we dingen kunnen die andere niet kunnen” benadrukt Foulon. “Het feit dat we dat ook terugvinden bij een bedrijf als Zenso is een godsgeschenk.”

---

Comate, the Leuven-based engineering and design company has acquired fellow city neighbour Zenso. Comate thus continues to build on its ambition to become the absolute top in Europe in the field of development of innovative products. With Zenso, the primus of the class in electronics and software is added to the growth story.

In 12 years, Comate has grown to a team of 60 engineers and designers. In 2019 the election SME of the year followed and in 2021, thanks in part to a participation from Alychlo, the family office of Marc Coucke, a venture fund was established to invest in hardware startups. The company, active in Leuven and recently also Ghent, is now taking a new step by acquiring Leuven-based Zenso.

Comate focuses on developing (read: inventing) innovative hardware products for other companies and may count among its customers the KU Leuven (hydrogen panels), Johnson & Johnson (surgical tools), Australian Home Made Icecream (ice cream machines), Cowboy (e-bike), HB Antwerp (grinding robot) and many others.

"Europe has unseen innovation potential. Belgium is bursting with genius engineers and scientists who have an extraordinary number of innovative ideas." said founders Wouter Foulon and Sander Van den dries. "With Comate, we want to support companies to bridge the innovation gap to the market and to be able to valorise the high-tech potential in Europe. The acquisition of Zenso ensures that we can pull the quality of our customers' hardware products even higher."

Zenso was founded in 2007 by Johan Coosemans and Bart Hermans as a spin-off from research lab MICAS at KU Leuven. It focuses on the development of electronics and software for new products, with a particular name and fame made within the medical world in recent years. Various active implants have been developed, including a device for continuously monitoring the EEG of epilepsy patients. Among others, Indigo Diabetes, Ontex, UNEEG and Prolira belong to the customer base.

"During a previous cooperation with Comate, it became clear that our vision for product development is the same: Always the highest quality is pursued and the product always comes first," says Bart Hermans.

"For 15 years, Zenso has excelled in unique expertise in electronics, software and medical devices. We are therefore very pleased that Zenso wants to help build this story," indicates Wouter Foulon. "After all, this is a team of incredibly smart and passionate people. But more importantly, they have the same restless drive towards innovation and technological progress".

The fit with our culture was the main deciding factor. "We have ambitious plans and within them our culture is central. That makes us unique and makes us able to do things that others cannot" emphasizes Foulon. "The fact that we also find that at a company like Zenso is a godsend."

Contact us

If you've got any questions related to this news, don't hesitate to get in touch!

More news & insights

1710948967804
Press

Health meets Hardware at Flanders Technology & Innovation in Leuven

8 April 2024

Comate Shines at Flanders Technology & Innovation Leuven Festival with Groundbreaking MedTech Installations

Read more
View
Press

Comate spearheads revolutionary advances in spinal cord injury treatment with Onward Medical

8 April 2024

Pioneering Partnerships and the Inaugural Active Implant Assembly Set New Standards in MedTech

Read more
007 TBJ 2029edit
Press

DALI can prevent millions of liters of water waste

14 December 2023

In a world where water scarcity is on the rise, societies and water companies are under pressure to find solutions for better water management

Read more