Ga verder naar de inhoud

DALI can prevent millions of liters of water waste

14 December 2023

In a world where water scarcity is on the rise, societies and water companies are under pressure to find solutions for better water management

[Dutch article below]

DALI can prevent millions of liters of drinking water waste

Leuven, 13/12/2023 - Belgian summers are increasingly marked by drought, a consequence of climate change, with a collateral effect of water scarcity due to leaks in our water distribution network. In a world where water scarcity is on the rise, societies and water companies are under pressure to find solutions for better water management.

Recognizing this challenge, the East Flemish Drinking Water Company FARYS is dedicated to exploring solutions not only focused on water conservation but also on improving water infrastructure management. The DALI project, a collaboration between Vigotec & Fluves, plays a crucial role by efficiently detecting leaks in existing drinking water pipelines, offering a solution to this dilemma.

This innovation, co-developed by the engineering firm Comate, overcomes existing limitations. The mission was clear: find a solution allowing the seamless installation of a fiber optic sensor cable within operational pipelines, striving for a new technology in leak detection. While the concept of using fiber optics for leak detection is not new, the conventional approach—manually applying the cable externally—is a time-consuming process, often impractical for long, underground pipelines spanning tens of kilometers.

However, this new solution automates the installation of a fiber optic cable within existing pipelines, even if they stretch for kilometers, all while keeping water flowing under pressure. The innovation utilizes Distributed Acoustic Sensing (DAS) Technology, where a fiber optic cable registers the sound in the pipeline and can detect leaks by identifying different frequencies. This allows the administrator to be immediately alerted when the system "hears" a leak, enabling swift intervention. Furthermore, this development offers an additional advantage—by installing fiber optic facilities in existing pipelines, data communication becomes possible. Thus, the same fiber optic cable serves a dual purpose, facilitating both leak detection and data communication.

The solution, particularly the 'Fiber in Water data communication' application, is drawing international attention as a robust alternative to the traditional laying of fiber optic networks. Connecting more rural areas to the fiber optic network is currently economically unfeasible through traditional methods due to the greater distances that need to be covered. This solution however doesn't require excavation works but utilizes existing underground pipelines, to accomplish the task much more cost-effectively.

Several successful pilot tests have been completed in Belgium, Sweden, and soon in the Netherlands. The innovation was recently applied for the first time at the East Flemish Drinking Water Company Farys, demonstrating the readiness of Vigotec and Fluves to address drinking water waste throughout Belgium with the DALI project.

DALI is developed as a partnership between Vigotec and Fluves, combining their expertise in pipeline systems and fiber optic sensors. Vigotec provides fittings and tools for pipeline systems, while their partner Fluves supplies the simplest and most affordable water level sensors globally, utilizing ultrasonic signals. The Comate team also played a crucial role by taking on the engineering aspect of this innovation.

--

DALI kan miljoenen liters drinkwaterverspilling voorkomen

Leuven, 13/12/2023 - Onze Belgische zomers worden steeds vaker gekenmerkt door droogte, een gevolg van de klimaatverandering, met een tekort aan neerslag als bijkomstig effect. Tegelijkertijd gaan er ook miljoenen liters drinkwater verloren als gevolg van lekken in het Belgische waterleidingennetwerk. In een wereld waar de waterschaarste gestaag toeneemt, staan samenlevingen en waterbedrijven wereldwijd onder druk om oplossingen te vinden voor een beter waterbeheer.

Oost-Vlaamse Drinkwatermaatschappij FARYS erkent deze problematiek en zet zich in om oplossingen te verkennen die niet alleen gericht zijn op waterbesparing, maar ook op het verbeteren van het beheer van waterleidinginfrastructuur. Het DALI-project, een samenwerking van Vigotec & Fluves, speelt hierbij een cruciale rol door efficiënt lekken te detecteren in bestaande drinkwaterleidingen en zo een oplossing te bieden voor dit dilemma.

Deze innovatie, die mede werd ontwikkeld door ingenieursbureau Comate, doorbreekt bestaande beperkingen. De missie was duidelijk: een oplossing vinden die het mogelijk maakt een glasvezel sensor kabel naadloos te installeren binnen operationele pijpleidingen en zo streven naar een nieuwe technologie voor lekdetectie. Hoewel het concept van het gebruik van glasvezel voor het detecteren van lekken niet nieuw is, betreft de conventionele aanpak - het handmatig aanbrengen van de kabel extern - een tijdrovend proces dat vaak onhandig is voor lange, ondergrondse pijpleidingen van tientallen kilometers lang.

Deze nieuwe oplossing maakt het echter mogelijk de installatie van een glasvezelkabel binnen bestaande pijpleidingen te automatiseren, ook als die zich kilometers lang uitstrekken. En dat terwijl het water onder druk kan blijven stromen. De innovatie maakt gebruik van DAS Technologie (Distributed Acoustic Sensing), waarbij een glasvezelkabel het geluid in de pijpleiding registreert en lekken kan detecteren doordat deze een andere frequentie doorgeven. Op die manier kan de beheerder onmiddellijk verwittigt worden wanneer het systeem een lek “hoort” en kan er snel ingegrepen worden. Bovendien biedt deze ontwikkeling een bijkomend voordeel. Door de installatie van glasvezelvoorzieningen in bestaande pijpleidingen, is datacommunicatie tevens mogelijk. Zo krijgt diezelfde glasvezelkabel een tweede toepassing, naast lekdetectie.

De oplossing, en specifiek de toepassing 'Fiber in Water datacommunicatie', trekt ook internationale belangstelling als een sterke alternatieve optie voor het traditioneel aanleggen van glasvezelnetwerken. Het verbinden van meer landelijke gebieden met het glasvezelnetwerk is momenteel economisch onhaalbaar via traditionele methoden, vanwege de grotere afstanden die moeten worden overbrugd. Deze oplossing die geen uitgravingswerken vereist maar gebruik kan maken van bestaande ondergrondse pijpleidingen, kan de klus veel kosteneffectiever klaren.

Zowel in België, Zweden en binnenkort Nederland werden al verschillende succesvolle piloottesten afgerond. Recent werd de innovatie zelfs voor de eerste keer toegepast bij Oost-Vlaamse Drinkwatermaatschappij Farys. Zo houden Vigotec en Fluves zich klaar om drinkwaterverspilling in heel België rechtstreeks aan te pakken met het DALI-project.

DALI is ontwikkeld als een partnerschap tussen Vigotec en Fluves, waarbij hun expertise in pijpleidingsystemen en vezeloptische sensoren werd gecombineerd. Vigotec levert fittingen en tools voor pijpleidingsystemen. Hun partner Fluves levert de eenvoudigste en goedkoopste waterpeilsensoren ter wereld, die ultrasone signalen gebruiken. Ook het team van Comate droeg zijn steentje bij door het ingenieursgedeelte van deze innovatie op zich te nemen.

More news & insights

IMG 4352
Press

Trince Bio Wins big: Nature Magazine Awards Life-Saving Technology of UGent Spinoff

12 July 2024

Trince Bio captured Nature Magazine’s attention with its innovative cell transfection method, enabling genetic modification of human cells without causing damage to the cell. This breakthrough is a game-changer in cell and gene therapy, offering hope in the fight against cancer and genetic disorders.

Read more
1710948967804
Press

Health meets Hardware at Flanders Technology & Innovation in Leuven

8 April 2024

Comate Shines at Flanders Technology & Innovation Leuven Festival with Groundbreaking MedTech Installations

Read more
View
Press

Comate spearheads revolutionary advances in spinal cord injury treatment with Onward Medical

8 April 2024

Pioneering Partnerships and the Inaugural Active Implant Assembly Set New Standards in MedTech

Read more